Zapytanie ofertowe na usługi księgowe

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nr umowy UDA-POIG.08.01.00-14-B90/09-00, firma Instytut Terapii Komputerowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na usługę kompleksowego prowadzenia księgowości.

Przedmiot zapytania ofertowego

Realizacja zadania, o którym mowa, będzie polegała w szczególności na:
1. Realizacja umowy o rozliczenie realizowanego przez Zleceniodawcę projektu dla działania 8.1 POIG (nr umowy UDA-POIG.08.01.00-14-B90/09-00) pod względem rachunkowo-kadrowym.

2. Opracowanie planu kont dotyczącego wydatków kwalifikowanych dotyczących realizacji przedmiotowego projektu,

3. Opracowanie polityki rachunkowości dla potrzeb rozliczania przedmiotowego projektu poprzez:
a) wprowadzenie rejestrów dokumentów księgowych, kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych pozwalających na wyodrębnienie operacji związanych z przedmiotowym projektem, w układzie umożliwiającym uzyskanie informacji wymaganych w zakresie sprawozdawczości finansowej projektu

4. Prowadzenie przez Zleceniobiorcę następującej dokumentacji:
a) odrębnych ewidencji dla celów rozliczenia przedmiotowego projektu, zwanych Ewidencjami,
b) ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ramach rozliczenia projektu,

5. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej z uwzględnieniem rozliczenia projektu,

6. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych w ramach realizacji projektu, w skład których wchodzą:
a) sporządzanie umów o pracę, list płac, kartotek wynagrodzeń,
b) sporządzanie deklaracji podatkowych, rozliczeniowych i informacji związanych z zatrudnieniem (ZUS, PIT-4R, PIT-11).

Wymagania wobec oferenta:
1. prowadzenie działalności księgowej
2. doświadczenie w kontroli rozliczeń dotacji UE

Termin realizacji usługi:
Usługa będzie realizowana przez cały okres realizacji Projektu tj. w terminie od 1 sierpnia 2012 do  30 kwietnia 2014 r.

Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie, muszą zawierać:
2. dane oferenta:
1. imię i nazwisko
2. adres
3. adres poczty elektronicznej i numer telefonu
3. datę sporządzenia oferty,
4. wynagrodzenie miesięczne netto na cały czas realizacji projektu tj. od 1 sierpnia 2012 do 30 kwietnia 2014.
5. doświadczenie zawodowe,
6. doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości, w tym przy rozliczaniu projektów finansowanych ze środków UE,
7. klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)”,
8. podpis oferenta.

Kryteria oceny ofert
W trakcie oceny ofert pod uwagę brane będą cena i doświadczenie oferenta. W razie pozytywnego zweryfikowania wymaganego doświadczenia i kwalifikacji znaczenie ma cena (kryterium wyboru). Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami.

Termin i sposób składania ofert
Oferta powinna być przesłana do dnia 08 sierpnia 2012 r.

w formie elektronicznej na adres: kontakt@itk.pl

bądź dostarczona osobiście, poczta lub kurierem na adres:

INSTYTUT TERAPII KOMPUTEROWEJ
Ul. Siewierska 15/5
02-360 Warszawa

Osoba do kontaktu w sprawie oferty
Katarzyna Ślusarczyk, tel. 692 074 381

Zapytanie o wycenę zamieszczono na stronie www Zamawiającego oraz w jego siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.