O nas

Instytut Terapii Komputerowej Sp. z o.o. jest podmiotem realizującym Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: „FINGO – Multimedialno-interaktywne środowisko diagnostyczno-terapeutyczne wspomagające minimalizowanie trudności w uczeniu się”
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-B90/09-00 w ramach Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. Osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 zawarta dnia 15 czerwca 2010 r.

Celem projektu jest opracowanie, przygotowanie i wdrożenie automatycznego, multimedialno-interaktywnego środowiska diagnostyczno-terapeutycznego wspomagającego minimalizowanie trudności w uczeniu się, are russian brides real skierowanego do dzieci (za pośrednictwem rodziców) przejawiających trudności w czytaniu, pisaniu, trudności w arytmetyce, bądź cierpiących na zaburzenia uwagi, a także do psychologów i pedagogów zajmujących się wymienionymi zagadnieniami.
essay argumentative
Stworzone środowisko w sposób automatyczny upowszechniać będzie informacje związane z trudnościami w uczeniu się za pośrednictwem portalu internetowego i dostarczać narzędzi diagnostyczno-terapeutycznych wspomagających minimalizowanie trudności w uczeniu się.